MIDI FILE PLAYING:  "Disco Inferno", The Tramps

discoball.gif (18390 bytes)

 

discodead.gif (2196 bytes)

borzoidisco2.jpg (12418 bytes)

 

 

bluestowsky.jpg (42090 bytes)

discofloor.gif (13951 bytes)


ozsomebut.gif (5114 bytes)